Terug naar Fries

Gees is net gek.

 Gees is net gek.
Blijspukl in trije bedriuwen
foar 4 froulju en 3 manjlu.

14133 Stik fan Johan E. G. Ruiter oerset yn it Frysk troch Geert Hager,
Gees wurdt al wat âlder en ferjit sa no en dan wat. Har oansteande skoansoan (net de bêste) en har dochter beslute dat it better is om har nei “Avondrood” te dwaan, mar dat sint Gees wer net. Tegearre mei har buorman Jannes nimt Gees noch in ôfskieslokje en noch ien ensf. En as se werom binne fan in swimtochtsje nei Ingelân, sjocht de skoansoan syn kâns om Gees ôfstân dwaan te litten fan har jild en har hûs. De skoansoan hat ek noch in oare ferloofde, Jannes komt dêr efter en tegearre mei Gees wolle se der wat oan dwaan. De skoansoan ferhiert it hûs oan in jong stel, mar syn twadde ferloofde wol der einliks in “relaxhûs”fan meitsje. Dan is Gees yniens ferdwûn en eltsenien is oerstjoer. Wêr soe se wêze? Jannes wit har te finen en op it ein komt alles dochs noch goed.  

Eigenschappen stuk

Personen (min - max):7
Heren (min - max):3
Dames (min - max):4
Genre:Blijspul

Direct bestellen

Wilt u deze titel direct bestellen? Dat kan! Via de website van toneel uitgeverij Vink kunt u het volgende bestellen:

  • Zichtzending
  • Normaal exemplaar
  • Regie exemplaar
  • A4 Formaat
Direct bestellen

Reboelje yn de âlde jachthaven.

Reboelje yn de âlde jachthaven.
Reboelje yn de âlde jachthaven.Blijspul yn trije bedriuwen foar 4 froulju en 4 manlju.
 

Leave Lita mei ried en died.

Leave Lita mei ried en died.
 Leave Lita mei ried en died.Blijspul in trije bedriuwen.foar 5 froulju en 4 manjlu.