Terug naar Fries

Leave Lita mei ried en died.

 Leave Lita mei ried en died.
Blijspul in trije bedriuwen.
foar 5 froulju en 4 manjlu.

 F 33 Blijspul 
De ferwikkelingen fan in krûdedeskundige en in fraachbaak/ columniste. As Ton en Lita op fakânsje geane, ferhiere hja harren hûs, sadat it yn betroude hannen is. No ja, betroude hannen? Geart en Anna nimme de boel sa deskundich as mooglik oer. Dat hja der by inkele foutsjes by meitsje, sil jo dan ek net ferwûnderje. En as Pake dan ek noch op visite komt, dan is it spul kompleet, en allegearre fertsjinje. Dat de dochter har ferkearing yn de tize rint is in ferhaal yn it ferhaal. Yn it koart in stik wer by de taskôger rjochtop fan de spanning en slop fan it laitsjen bliuwt sitten. 

Eigenschappen stuk

Personen (min - max):9
Heren (min - max):4
Dames (min - max):5
Genre:Blijspul

Direct bestellen

Wilt u deze titel direct bestellen? Dat kan! Via de website van toneel uitgeverij Vink kunt u het volgende bestellen:

  • Zichtzending
  • Normaal exemplaar
  • Regie exemplaar
  • A4 Formaat
Direct bestellen

Gees is net gek.

Gees is net gek.
 Gees is net gek.Blijspukl in trije bedriuwenfoar 4 froulju en 3 manjlu.
 

Reboelje yn de âlde jachthaven.

Reboelje yn de âlde jachthaven.
Reboelje yn de âlde jachthaven.Blijspul yn trije bedriuwen foar 4 froulju en 4 manlju.