Terug naar Fries

Hynsteblom & Hynsteblom. Bestellen bij Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel, Ljouwert.

Hynsteblom & Hynsteblom. Bestellen bij Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel, Ljouwert.

Blijspul in trije bedriuwen
5 froulju en 4 manlju

foto: Geurt P. Maassen van den Brink.

De firma Hynsteblom & Hynsteblom is in handelskantoar, wêr't in protte dingen ferkocht wurde, tenminsten as der wat oan te fertsinjen faly. Mark en Kees Hynsteblombinne de direkteuren en Appy is de magazijnsjef, ien út tûzen. Hij wit altyd rie en sjocht alle hannel wol sitten. Mar wat net goed útpakt is de bûtenlânske wurkster, dij't swart yn tsjinst is. Joke v.d.Meer is fan de belesting en komt der efter. Se moatte alle seilen bysette om ûngelokken foar te kommen. Juffer Anny is dejinge dêr't alles om draait. En mem Hynsteblom? Dat is wer in hiel oar ferhaal. In stik dus wêr't in protte út te heljen is foar goede spilers.

Eigenschappen stuk

Personen (min - max):7
Heren (min - max):3
Dames (min - max):4
Genre:Blijspul in trije bedriuwen.

Gees is net gek.

Gees is net gek.
 Gees is net gek.Blijspukl in trije bedriuwenfoar 4 froulju en 3 manjlu.
 

Reboelje yn de âlde jachthaven.

Reboelje yn de âlde jachthaven.
Reboelje yn de âlde jachthaven.Blijspul yn trije bedriuwen foar 4 froulju en 4 manlju.